Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

op

Office of Planning
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

Tên cơ quan: Văn phòng quy hoạch
Sứ mệnh:Văn phòng quy hoạch có nhiệm vụ định hướng phát triển cho Quận Columbia, bao gồm cả việc bảo tồn và khôi phục các khu vực lân cận khác nhau của quận, thông qua việc thông báo các quyết định, thúc đẩy các mục tiêu chiến lược, khuyến khích kết quả phát triển có chất lượng cao nhất và lôi kéo toàn thể cộng đồng tham gia.
Chương trình cốt lõi/Mô tả phòng ban:Các phòng ban của chúng tôi cung cấp những dịch vụ sau:
Thẩm định xây dựng:Ban này đánh giá các bản quy hoạch lớn, phức tạp và đặt ra tiền lệ theo khả năng của chúng để thay đổi đặc tính của một khu vực. Trong khi công tác xây dựng được xem như là một bộ máy kinh tế của Quận, việc bảo vệ tính toàn vẹn của các khu phố cũng rất quan trọng. Ban thẩm định xây dựng khuyến khích tăng trưởng theo cách phù hợp đối với nhu cầu và giá trị của khu phố.
Bảo tồn di tích lịch sử:Ban này bảo vệ các di sản văn hóa của Quận Columbia, hỗ trợ kinh tế địa phương và nuôi dưỡng niềm tự hào của dân chúng đối với vẻ đẹp và lịch sử của thành phố. Các chương trình bảo tồn di tích lịch sử được thực hiện bởi bộ phận này cùng với Ban xét duyệt bảo tồn di tích lịch sử. Quy hoạch đô thị:Ban này chịu trách nhiệm về 5 lĩnh vực chính: (1) xây dựng bản quy hoạch khu vực nhỏ và nghiên cứu quy hoạch; (2) phối hợp và theo dõi việc triển khai quy hoạch; (3) tham gia các sáng kiến quy hoạch cấp thành phố có tác động tới khu phố; (4) giám sát và thẩm định các dự án phát triển; và (5) giữ vai trò như một đầu mối liên lạc với các quan chức dân bầu và những bên liên quan của cộng đồng về việc sử dụng đất, phát triển và lập quy hoạch.
Khôi phục và Thiết kế:Bộ phận này thúc đẩy thiết kế có chất lượng và tính bền vững trong Quận dưới dạng các chiến lược để duy trì tính cạnh tranh liên tục của nền kinh tế và nâng cao chất lượng sống. Chúng tôi chịu trách nhiệm về các khu vực được quy hoạch ở trung tâm Washington và về không gian công cộng, tính bền vững và các chương trình thiết kế của Quận Columbia. Chúng tôi khuyến khích cư dân, các tổ chức nhỏ và cộng đồng phát triển hiện thực hóa các khu vực thương mại sầm uất, các khu phố giàu mạnh và không gian công cộng gắn kết. Quy hoạch toàn thành phố:Bộ phận này chịu trách nhiệm định hướng quy hoạch dài hạn (20 năm) và các quyết định về chính sách cho Quận Columbia. Ba đơn vị tạo nên Ban Quy hoạch toàn thành phố làm việc với nhau để xác định, phân tích, diễn giải và thuyết minh các xu thế mới nổi trong Quận. Các đơn vị này cũng đánh giá các chính sách hiện có và được đề xuất thông qua phân tích số liệu chi tiết. Ban Quy hoạch toàn thành phố gồm 3 đơn vị:  Quy hoạch toàn diện, xây dựng và giám sát các yếu tố trong Quy hoạch đầy đủ của Quận, là bản quy hoạch hợp pháp duy nhất của Quận.  Hệ thống thông tin địa lý/Công nghệ thông tin (GIS/IT), cung cấp dịch vụ bản đồ, thông tin về không gian, công nghệ thông tin và dịch vụ GIS cho Văn phòng Quy hoạch, các cơ quan khác của Quận và cử tri của Quận Columbia.  Trung tâm dữ liệu của bang, cung cấp dữ liệu về dân số và các dữ liệu khác của Quận Columbia cho Văn phòng Quy hoạch, các cơ quan khác của Quận và cử tri của Quận Columbia.
Dịch vụ:OP thực hiện công tác quy hoạch các khu phố, khu vực hành lang, các quận, bảo tồn di tích lịch sử, các địa điểm công cộng, công viên và không gian mở, và các địa điểm riêng rẽ. Ngoài ra, OP còn tham gia vào việc thiết kế đô thị, sử dụng đất và đánh giá công tác bảo tồn di tích lịch sử. Chúng tôi cũng tiến hành nghiên cứu tài nguyên lịch sử và khung cảnh cộng đồng và quản lý, phân tích, lập bản đồ và phổ biến dữ liệu về không gian và dân số của Hoa Kỳ.
Dịch vụ phiên dịch:Vui lòng liên hệ với văn phòng chúng tôi theo số (202) 442-7600 để được hỗ trợ thêm ở ngôn ngữ của quý vị. Khi quý vị gọi điện hoặc đến làm việc tại văn phòng chúng tôi, nhân viên của chúng tôi sẽ đảm bảo kết nối quý vị với một phiên dịch viên trực tiếp, theo đó chúng tôi có thể hỗ trợ cho quý vị.
Thông tin liên hệ:
Văn phòng Quy hoạch
1100 4th St SW
Suite E650
Washington, DC 20024
(202) 442-7600
planning.dc.gov